Specjalista w Zespole Audytu i Analiz Wydziału Kontroli KWP w Łodzi

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalisty do spraw: badań audytowych i kontrolnych czynności ocenno - analitycznych oraz sprawozdawczych w Zespole Audytu i Analiz Wydziału Kontroli KWP w Łodzi Liczba stanowisk pracy: 1 Wymiar czasu pracy: 1 etat MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łódź, ul. Lutomierska 108/112 ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika korpusu służby cywilnej

Czym będziesz się zajmować

 

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi czynności sprawdzająco - wyjaśniające oraz nadzoruje takie czynności prowadzone w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Łodzi,

 • prowadzi badania audytowe w zakresie realizacji celów i zadań wynikających ze Strategii Policji Łódzkiej w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Łodzi,

 • prowadzi kontrole zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zagadnień ogólnopolicyjnych w komórkach i jednostkach organizacyjnych KWP w Łodzi,

 • gromadzi materiały w zakresie wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników cywilnych Policji, dokonuje analizy oraz sporządza sprawozdawczość w tym zakresie,

 • gromadzi materiały w zakresie rozpoznania przestępczości w środowisku policyjnym i dokonuje analizy tego zagadnienia,

 • wykonuje czynności wspierające i pomocnicze w zakresie doskonalenia zawodowego i szkolenia policjantów i pracowników Wydziału Kontroli w celu właściwej realizacji zadań szkoleniowych oraz sporządza sprawozdawczość w tym zakresie,

 • wykonuje prace pomocnicze przy realizacji zadań przez policjantów sekcji w celu zapewnienia ich sprawnego i terminowego wykonania.

Kogo poszukujemy

 

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej

 • umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego w zakresie więcej niż przeciętnym w kontekście oceny różnorodnych stanów faktycznych z uwagi na potrzebę badań systemowo-funkcjonalnych,

 • umiejętność subsumcji ustaleń faktycznych w płaszczyźnie prawnej, co wiąże się z koniecznością dobrej znajomości obowiązującego stanu prawnego,

 • umiejętność precyzyjnego formułowania ustaleń, spostrzeżeń, ocen i wniosków zarówno ustnie jak i na piśmie,

 • umiejętności w zakresie postrzegania syntetyczno - analitycznego badanych zagadnień,

 • znajomość obsługi programów komputerowych z pakietu Microsoft Office, w tym MS Word i PowerPoint (przygotowywania prezentacji multimedialnych,

 • asertywność i umiejętność pracy w zespole,

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe w zakresie audytu i analiz, wyższe prawnicze lub administracyjne

 • kurs audytu.

Co oferujemy

 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na IX piętrze

Dodatkowe informacje

- wynagrodzenie: 1,7803 mnożnik kwoty bazowej tj. 3617,50 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej lodzka.policja.gov.pl w zakładce " KARIERA" - Wydział Kadr i Szkolenia - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
- planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika OIN KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończony kurs audytu.

Aplikuj do 19 września 2022

na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia
106113".

 

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.09.2022

 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Łukasz Szczerbakowicz, tel. 47 8412062, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko w korpusie służby cywilnej, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y. Dane osobowe 5 najlepszych kandydatów w postaci imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarte w protokole z przeprowadzonego naboru będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie rekrutacji. 5. W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiącego  załącznik nr 1C do procedury postępowania w zakresie naboru zewnętrznego do korpusu służby cywilnej, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złożenia oświadczenia. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.


 

Powrót na górę strony