SEKRETARKA W WYDZIALE GOSPODARKI MATERIAŁOWO - TECHNICZNEJ KWP W ŁODZI

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarka w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Łódź, ul. Lutomierska 108/112 Miejsce świadczenia pracy: ul. Stokowska 21/25 Telefon kontaktowy: ( 47) 841 27 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, prowadzenie księgi korespondencji,

- kontrolowanie terminów i przekazywanie korespondencji innym sekcjom Wydziału GMT,

- ewidencjonowanie i aktualizacja obowiązujących aktów prawnych,

- wprowadzanie danych do systemu SWOP oraz prowadzenie ewidencji urlopów oraz zwolnień lekarskich pracowników cywilnych i funkcjonariuszy,

- rejestrowanie i nadawanie nr Wkt-11 /teczki zagadnieniowe, dzienniki ewidencyjne, rejestry, książki dla wszystkich sekcji Wydziału GMT/,

- sporządzanie dokumentacji związanej z wysyłką oraz odbieranie codziennej korespondencji za pośrednictwem Poczty Specjalnej KWP w Łodzi,

- odbieranie i wysyłanie korespondencji za pośrednictwem skrzynki e-mail własnej oraz Naczelnika Wydziału GMT,

- obsługa urządzeń biurowych,

- sporządzanie spisów akt dokumentacji, kompletowanie teczek oraz przekazywanie do Archiwum, prowadzenie zasobów archiwalnych dla dokumentacji,

- przechowywanie akt spraw zakończonych do czasu przekazania do Archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przyjmowanie z kasy KWP w Łodzi wynagrodzeń i innych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału zgodnie z posiadanym upoważnieniem Naczelnika Wydziału GMT  oraz rozliczanie list wpłat i należności w Wydziale Finansów KWP w Łodzi,

- ewidencjonowanie i rozliczanie rachunków miejskich telefonów służbowych,

- sporządzanie wykazu godzin przepracowanych przez pracowników cywilnych i przesyłanie ich do Wydziału Finansów i Wydziału Kadr i Szkolenia,

- prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności w pracy,

- sporządzanie list obecności oraz zestawień za zwolnienia lekarskie pracowników Wydziału GMT,

- wydawanie i przyjmowanie kluczy do Strefy Ochronnej II, prowadzenie książki ewidencji wyjść i wejść ze strefy,

- realizacja innych zadań wynikających z bieżących poleceń Naczelnika i Z-cy Naczelnika Wydziału GMT,

- prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki użytkowanego przez pracowników Wydziału GMT KWP w Łodzi.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie: średnie
umiejętności: praca administracyjno - biurowa, terminowość wykonywania zadań, sumienność, asertywność, rzetelność, obsługa klienta.

 

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie: wyższe
wiedza z zakresu obsługi sekretariatu, doświadczenie w pracy kancelaryjno - biurowej,
zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole i samodzielnej.

Warunki pracy:

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- stres związanych z obsługą klienta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Dodatkowe dokumenty i oświadczenie:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe.

Termin składania dokumentów: do 13 lipca 2021 roku

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku sekretarki w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi"

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – tel. 47 841 20 62, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
  3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniony.
  5. W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do procedury naboru na stanowiska niebędące w ksc, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złożenia oświadczenia.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Inne informacje:

- wynagrodzenie:  2800,- zł brutto + wysługa lat ,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 
Powrót na górę strony