SEKRETARKA W WYDZIALE ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KWP W ŁODZI

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarka w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Łodzi Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Łódź, ul. Lutomierska 108/112 Telefon kontaktowy: ( 47) 841 27 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie dokumentacji  zbiorów ewidencyjnych oraz pomocy kancelaryjnych określanych w przepisach resortowych lub wynikających z pracy w sekretariacie,

- wykonywanie połączeń rozmów telefonicznych zewnętrznych i wewnętrznych,

- udzielanie informacji interesantom odnośnie załatwiania spraw w zakresie przysługujących kompetencji,

- wykonywanie odpowiedzi na pisma,

- odbieranie korespondencji z Poczty Specjalnej lub dyżurki KWP w Łodzi,

- analiza, rejestrowanie, rozdzielanie i przekazywanie zewidencjonowanej korespondencji wg właściwości rzeczowej i miejscowej pracownikom Wydziału, komórkom KWP w Łodzi i jednostkom podległym,

- wspomaganie zadań związanych z opracowaniem i dystrybucją korespondencji, w tym sporządzanie i wysyłanie korespondencji wydziału za pośrednictwem poczty specjalnej,

- prowadzenie ewidencji kwaterunkowej oraz p.poż,

- sporządzanie zapotrzebowania na sprzęt i materiały biurowe,

- prowadzenie ewidencji kluczy i pieczęci,

- znajomość zakresu prac kancelarii,

- dbałość i zgodne z przepisami wykorzystywanie powierzonego do eksploatacji sprzętu,

- znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,

- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. właściwych dla zajmowanego stanowiska i zakresu powierzonych obowiązków,

- wykonywanie innych poleceń Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie: średnie
umiejętność: obsługi komputera w zakresie pakietu MsOffice, pracy w zespole i komunikatywność.

Warunki pracy:

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wysiłek fizyczny,
- stres związanych z obsługą klienta.

Wymagane dokumenty i oświadczenie:

- życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 

Termin składania dokumentów: do 13 lipca 2021 roku

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku sekretarki w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Łodzi"

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – tel. 47 841 20 62, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
  3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniony.
  5. W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiacego załącznik nr 3 do procedury naboru na stanowiska niebędace w ksc, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osoba wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złozenia oświadczenia.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Inne informacje:

- wynagrodzenie:  2800,- zł brutto + wysługa lat ,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Powrót na górę strony