Twój dzielnicowy

TWÓJ  DZIELNICOWY
Zadania realizowane przez dzielnicowych:
•         Gromadzenie informacji dotyczące swojego rejonu służbowego, w szczególności w zakresie stosunków społeczno – ekonomicznych, struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;
•         Zdobywanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
•         Utrzymywanie kontaktów z osobami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
•         Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie przestępczości, gromadzenie się osób dorosłych i nieletnich zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, obiektów narażonych na działalność przestępczą i innych miejsc ważnych ze względu na infrastrukturę lub uczęszczanych przez osoby podejrzewane o dokonywanie przestępstw i wykroczeń;
•         Zgłaszanie kierownikowi rewiru wniosków i propozycji dotyczących liczby oraz rozmieszczenia służb patrolowych i czasu pełnienia służby, wskazywanie propozycji konkretnych przedsięwzięć (może być w formie karty zadania doraźnego).
•         Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności: inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, współdziałając z innymi policjantami, inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii, uczestniczenie w procesie tworzenia i realizacji programów prewencyjnych;
•         Przyjmowanie obywateli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa publicznego;
•         Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu;
•         Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia i zatrzymywanie ich sprawców w uzasadnionych przypadkach;
•         Ujawnianie i reagowanie na wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie;
•         Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych, realizacja doprowadzeń do zakładów karnych lub aresztów śledczych osób na podstawie zarządzenia sądu;
•         Realizacja zadań w formie służby obchodowej;
•         Wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej, realizowanie pisemnych poleceń sądów i prokuratur;
•         Uzyskiwanie informacji od osobowych źródeł informacji i dokumentowanie ich w postaci meldunków informacyjnych.
Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby
 
                                             WYKAZ DZIELNICOWYCH KPP PAJĘCZNO

Dzielnicowy Miasta  Pajęczno (Rejon Służbowy nr 1)  - mł. asp.. Piotr Charciarek

rejon służbowy: miasto Pajęczno

email: dzielnicowy.pajeczno2@pajeczno.ld.policja.gov.pl

tel. 47 84 57217

 tel. 789-145-229  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr 1 miasta Pajęczno jako główne zagrożenie należy wskazać popełnianie wykroczeń poprzez parkowanie zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub długości przekraczającej 12m w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W rozmowach przeprowadzanych z mieszkańcami Pajęczna uzyskano informację, że w wyniku niewłaściwego parkowania w/w pojazdów w miejscach niedozwolonych dochodzi do zagrożeń zarówno dla ruchu pieszego oraz zagrożeń w ruchu kołowym.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

.Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest dążenie do eliminacji tego zagrożenia. Ocena jego realizacji będzie miała charakter jakościowy i będzie polegała na zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym obrębie miasta Pajęczna.

3. Proponowane działania

 1. Kontrole policjantów RD oraz dzielnicowego nieprawidłowego parkowania przez samochody ciężarowe na ulicach miasta Pajęczna.Przeprowadzanie rozmów z właścicielami posesji znajdujących się w rejonie zagrożonym celem uzyskiwania informacji o występującym zagrożeniu i pojazdach popełniających wykroczenia. Karanie osób popełniających wykroczenia w miejscu zagrożonym. Kontrola KMZB . Zlecenie zadań dla RD i ZPI KPP w Pajęcznie

4.Podmioty współpracujące:

 Urząd Gminy i Miasta Pajęczno – ustalenia dotyczące zagrożenia, podjęcie działań mające na celu poprawę bezpieczeństwa (np. zwiększenie miejsc parkingowych na terenie targowiska miejskiego w Pajęcznie) Właściciele posesji przy których dochodzi do nieprawidłowego parkowania przez sam. ciężarowe – informacje od mieszkańców, dotyczące osób parkujących w sposób nieprawidłowy. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pajęcznie – podmiot udostępniający parking dla samochodów ciężarowych.

 

5.Okres: Od 01.07. 2022 r. do 31.12.2022 r.

 


Dzielnicowy Gminy Pajęczno i Gminy Kiełczygłów  (Rejon Służbowy nr 2) - asp. Rafał Okoń

dzielnicowy.pajeczno3@pajeczno.ld.policja.gov.p

tel. 47 84 57217

tel. 789-145-346  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym gm. Kiełczygłów jako główne zagrożenie należy wskazać wałęsające się luźno psy które są nieprawidłowo zabezpieczane na posesjach przez właścicieli i biegając luźno powodują zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W rozmowach przeprowadzanych z mieszkańcami uzyskiwałem informację o takim problemie, te zagrożenia były również zgłaszane do KMZB czy do pracowników GOPS Kiełczygłów.

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest dążenie do eliminacji tego zagrożenia. Ocena jego realizacji będzie miała charakter jakościowy i będzie polegała na zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gm. Kiełczygłów związanego z występującym zagrożeniem.

3. Proponowane działania

Kontrole terenu gm. Kiełczygłów pod kątem wałęsających się psów(w ramach obchodu). Kontrole zagrożeń w KMZB.  Karanie osób popełniających wykroczenia z art. 77 kw

4.Podmioty współpracujące

Zlecanie zadań dla ZPI KPP w Pajęcznie. Współpraca z GOPS Kiełczygłów w celu uzyskiwania informacji o zagrożeniach

5.Okres: Od 01.07. 2022 r. do 31.12.2022 r.

 


Dzielnicowy Gminy Nowa Brzeźnica (Rejon Służbowy nr 3) -  asp.sztab. Marek Marona

dzielnicowy przyjmuję w Punkcie Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Nowej Brzeźnicy

w każdy piątek w godzinach 9:00-11:00

tel. 47 84 57217

dzielnicowy.pajeczno4@pajeczno.ld.policja.gov.p

tel. 789145186  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

 PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr IV – w okresie ostatnich sześciu miesięcy , na drodze krajowej numer 42 doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem nieletnich. Przy DK 42 zanjdują się Szkoły w miejscowościach Nowa Brzeźnica oraz Dworszowice Kościelne .

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem do osiągnięcia ograniczenie- wykluczenie zdarzeń drogowych z udziałem nieletnich na DK 42

3. Proponowane działania:

 1. Skierowanie w rejon Szkół w Nowej Brzeźnicy oraz Dworszowicach Kościelnych Patroli Ruchu Drogowego Kontrole rejonu w/w szkół przez dzielnicowego Rozszerzona PROFILAKTYKA z uczniami wymienionych szkół na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Prelekcje z pedagogami, rodzicami na temat bezpieczeństwa Notoryczne sprawdzanie infrastruktury drogi , jej prawidłowego oznakowania , oraz przynależnych do niej poboczy ( dot. wykoszenia wysokich traw)

4.Podmioty współpracujące:

Dzielnicowy gm. Nowa Brzeźnica

4,2 Funkcjonariusze Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Pajęcznie

4,3 Pracownicy Szkół Podstawowych w Nowej Brzeźnicy i Dworszowicach Kościelnych

4,4 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

 

5.Okres:Od 01.07. 2022 r. do 31.12.2022 r.

 


 

Dzielnicowy Gminy Sulmierzyce i Gminy Rząśnia (Rejon Służbowy nr 5) -  asp. sztab. Dariusz Święcki

dzielnicowy przyjmuję w Punkcie Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1

w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00

oraz

w Punkcie Przyjęć Interesantów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni ul. 1-go Maja 16A

w każdy poniedziałek w godzinach 17:30-19:30

tel. 47 84 572 17

tel. 516-434-106  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.  

e-mail: dzielnicowy.pajeczno5@pajeczno.ld.policja.gov.pl

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr V dla miejscowości Biała jako problem pojawiającym się w ostatnim okresie czasu należy wskazać występujące przypadki gromadzenia się osób na przystanku autobusowym w miejscowości Biała kierunek Suchowola ( rejon sklepu GROSIK ) . Osoby spotykają się w godzinach rannych i popołudniowo wieczornych gdzie, spożywają alkohol. Zachowanie osób jest uciążliwe dla osób korzystających z komunikacji publicznej głównie osób starszych i młodzieży szkolnej. Osoby będące pod działaniem alkoholu używają słów wulgarnych załatwiają potrzeby fizjologiczne w rejonie wiaty przystankowej, zaśmiecają miejsce.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest zmniejszenie bądź wyeliminowanie zjawiska .poprzez dokonywanie kontroli miejsca, rozmowy z mieszkańcami miejscowości Biała zamieszkującymi w pobliżu wskazanego miejsca.. Ocena jego realizacji będzie polegała na analizie i porównaniu liczby zgłoszeń na podległym rejonie służbowym za okres od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku do porównywalnego do pierwszej połowy 2022roku

3. Proponowane działania.

4.Podmioty współpracujące.

Spotkania dzielnicowego z mieszkańcami

3.2. Kontrole wskazanego miejsca ( na bieżąco )

3.3. Zadania dla ZPI

5.Okres: Od 01.07. 2022 r. do 31.12.2022 r.


Dzielnicowy Gminy Strzelce Wielkie (Rejon Służbowy nr 4) - sierż. sztab. Barbara Łuszczyk

tel. 47 84 57217

e-mail: dzielnicowy.pajeczno1@pajeczno.ld.policja.gov.p

tel. 516-434-132  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby. 

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

. W rejonie służbowym nr IV dla miejscowości Wola Wiewiecka jako głównym problem pojawiającym się w ostatnim czasie należy wskazać popełnianie wykroczeń poprzez poruszanie się na odcinku drogi nr 3522 Wola Wiewiecka - Wola Blakowa zespołów pojazdów przekraczających 10 ton. Na wskazanym odcinku drogi nie ma położonego chodnika dla pieszych co w znacznym stopniu zmniejsza ich bezpieczeństwo. W/w zespołami pojazdów przekraczającej tonaż mogą poruszać się po wskazanym odcinku drogi wyłącznie pojazdy będące własnością firmy „ Kruszywa Pomiary”

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

. Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest dążenie do eliminacji tego zagrożenia. Ocena jego realizacji będzie miała charakter jakościowy i będzie polegała na zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym na wskazanym odcinku drogi.

3. Proponowane działania.

Kontrole patroli RD pod katem łamania zakazu poruszania się pojazdów ciężarowych powyżej 10 ton. Karanie kierujących popełniających wykroczenie w miejscu zagrożonym.Kontrola KMZB Zadania dla f-szy RD i ZPI KPP Pajęczno

4.Podmioty współpracujące.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich
Lokalni przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Współpraca z Urzędem Gminy w Strzelcach Wielkich

5.Okres: Od 01.07. 2022 r. do 31.12.2022 r.

 
                                                 DZIELNICOWI – KOMISARIAT DZIAŁOSZYN


Dzielnicowy Miasta  Działoszyn (Rejon Służbowy nr 6 )-  asp. Krzysztof Konieczko

 tel. 47 84 574 13

 tel. 789-145-420  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

e-mail: dzielnicowy.dzialoszyn1@pajeczno.ld.policja.gov.pl

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Rejon służbowy nr VI ( miasto Działoszyn ) zagrożony jest wykroczeniami polegającymi na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych tj. w rejonie Placu Wolności (rejon fontanny, przystanków PKS ) oraz znajdującego się w jego obrębie sklepu spożywczego GS - „Nasz Sklep”

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem do osiągnięcia jest zminimalizowanie / wyeliminowanie wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych tj. w rejonie Placu Wolności (rejon fontanny, przystanków PKS ) oraz znajdującego się w jego obrębie sklepu spożywczego GS - „Nasz Sklep” porównując okres drugiego półrocza 2022 roku do analogicznego okresu roku 2021.

3. Proponowane działania.

Rozmowy z właścicielem / sprzedwacami w/w placówki handlowej - ( na bieżąco )

Rozmowy z mieszkańcami Działoszyna na temat powyższego zagrożenia - ( na bieżąco )

( należy wskazać główne zadania realizowane przez dzielnicowego i podmioty poza policyjne np. skierowanie wystąpienia, zorganizowanie spotkania/kampanii informacyjnej itp. bezwzględne reagowanie na określone zachowania np. wykroczenia )

 

4.Podmioty współpracujące.

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn - ( KMZB )

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla „Nad Wartą” - ( KMZB )

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla „Na Stoku” - ( KMZB )

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - ( KMZB )

 

5.Okres: Od 01.07. 2022 r. do 31.12.2022 r.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dzielnicowy Gminy Siemkowice (Rejon Służbowy nr 6) -  asp.. Mariusz Tkaczyński

tel. 47 84 574 13

tel. 789-145-381  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

e-mail: dzielnicowy.dzialoszyn2@pajeczno.ld.policja.gov.pl

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Analizując naniesione na Krajowa Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłoszenia w rejonie służbowym nr VI obejmującym teren gm. Siemkowice – ustaliłem, że w okresie II półrocza 2021r. powtarzającymi się zgłoszeniami na terenie gminy Siemkowice było przekraczanie dopuszczalnej prędkości w m. Ożegów. Ponadto w m. Radoszewice wystąpiły powtarzające się zgłoszenia dotyczące spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, tj w rejonie sklepu spożywczego. Informację tę potwierdziłem także w rozmowach ze społecznością lokalną miejscowości Radoszewice - uzyskałem informację, że w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego tj. Radoszewice ul. Starowiejska, gromadzą się mężczyźni, którzy spożywają alkohol, pomimo zakazu spożywania w rejonie sklepu, przylegającego bezpośrednio do chodnika i drogi.

Na podstawie rozmów z mieszkańcami miejscowości Radoszewice potwierdziłem, że najczęściej w w godzinach popołudniowych oraz wieczornych w tym miejscu dochodzi do spożywania alkoholu, głównie piwa przez okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym tematyka ta została objęta Planem Działania Priorytetowego na okres II półrocza 2022r. ( od 1.07.2022r. do 31.12.2022r.)

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem do osiągnięcia jest zminimalizowanie / wyeliminowanie wykroczeń polegających na spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Ocena będzie polegała na porównaniu liczby zgłoszeń, weryfikacja zgłoszeń KMZB, ujawnionych przypadków dotyczących wymienionego problemu, na podległym rejonie w okresie I półrocza 2022r.

3. Proponowane działania.

Kontrola rejonu m. Radoszewice ul. Starowiejska ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w rejonie sklepu.

Prowadzenie rozmów z młodzieżą oraz osobami starszymi w przypadku ich ujawnienia , przedstawienie im zagrożenia związanego z nadużywaniem alkoholu i negatywnego odbioru społecznego osób nadużywających alkohol.

Przekazywanie informacji o możliwości zgłaszania ewentualnych wykroczeń pod numer alarmowy 112 lub osobiście dzielnicowego podczas obchodu, a także poprzez aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - ( na bieżąco).

4.Podmioty współpracujące:

 • sołtys wsi Radoszewice – rozmowy na bieżąco

 • lokalna społeczność – rozmowy na bieżąco

 • weryfikacja zgłoszeń z KMZB

 • GKRPA– kontrola przedmiotowego sklepu w zakresie posiadanych upewnień

5.Okres: Od 01.07. 2022 r. do 31.12.2022 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnicowy Gminy  Działoszyn (Rejon Służbowy nr 7) - sierż. sztab.Tomasz Bator

tel. 47 8457413

e-mail: dzielnicowy.dzialoszyn3@dzialoszyn.ld.policja.gov.p

tel. 798030827 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr VII obejmującym gm. Działoszyn – zdiagnozowano problem polegający na gromadzeniu się w rejonie Szkoły Podstawowej w Raciszynie w godzinach wieczorowo-nocnych młodzieży która spożywa alkohol, zaśmieca oraz dokonuje uszkodzeń znajdującej się tam infrastruktury. W rozmowach ze społecznością lokalną oraz Dyrektorem SP otrzymałem sygnały, że w w/w miejscu w godzinach wieczornych oraz nocnych grupuje się młodzież, która znajdując się pod działaniem alkoholu zakłóca ład i porządek publiczny. Posiadam informację, że problem ten nasila się w trakcie weekendów w okresie wakacyjnym. Stąd też decyzja o objęciu powyższej kwestii Planem Działania Priorytetowego na okres II półrocza 2022r. Nadmienić należy, że w pobliżu znajduje się boisko- orlik gdzie często przebywają dzieci.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

.Celem do osiągnięcia jest zminimalizowanie / wyeliminowanie wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego. Ocena będzie polegała na porównaniu liczby zgłoszeń, weryfikacji zgłoszeń KMZB, ujawnionych przypadków dotyczących wymienionego problemu, na podległym rejonie w okresie drugiego półrocza 2022r.( należy wskazać podstawowy do osiągnięcia cel wraz ze sposobem oceny jego realizacji. Ocena może mieć charakter zamknięty: zrealizowano/nie zrealizowano, jakościowy lub ilościowy np. spadek/wzrost określonej liczby, % )

3. Proponowane działania.

Częste kontrole rejonu szkoły oraz pobliskiego boiska znajdujących się przy ul. Działoszyńskiej w Raciszynie.

Prowadzenie systematycznych rozmów z mieszkańcami m. Raciszyn na temat powyższego zagrożenia - ( na bieżąco).` Uświadamianie młodzieży na temat konsekwencji popełnianych wykroczeń.

Współpraca z radnymi Rady MiG Działoszyn z powyższego rejonu, sołtysem wsi Raciszyn - ( na bieżąco )

 

4.Podmioty współpracujące:

 • Urząd Miasta i Gminy Działoszyn- współpraca z radnymi celem rozbudowania monitoringu w/w terenu

 • Burmistrz MiG Działoszyn

 • dyrekcja SP w m. Raciszyn - organizowanie spotkań z młodzieżą

 • sołtys wsi Raciszyn - rozmowa z lokalną społecznością

 • proboszcz parafii w m. Raciszyn- rozpropagowanie planu wśród lokalnej społeczności

Zlecenie zadań polegających na częstszych patrolach w/w miejsc zostanie przekazane do Ogniwa Prewencji KP w Działoszynie.

5.Okres:Od 01.07. 2022 r. do 31.12.2022 r.

 

 

Powrót na górę strony