starszy technik w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy technik w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy technik w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w łodzi

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu: Łódź, ul. Lutomierska 108/112
Miejsce świadczenia pracy: ul. Sienkiewicza 26

Telefon kontaktowy:  ( 47) 841 27 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie dziennika podawczego i dziennika korespondencyjnego, dokonywanie wpisów zgodnie z dekretacją Naczelnika oraz  Zastępcy Naczelnika Wydziału,
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji materiałowej WPA, w tym asygnat na sprzęt komputerowy, biurowy i inny,
- uczestniczenie w komisjach inwentaryzacyjnych,
- opracowywanie zapotrzebowania na materiały techniczno - biurowe dla WPA,
- pobieranie z kasy KWP należności dla pracowników Wydziału,
- przygotowywanie do wysłania dziennej korespondencji WPA przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie zasad i terminów oraz odbiór korespondencji wpływającej dla WPA KWP w Łodzi,
- prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
- przygotowywanie na zlecenie Naczelnika Wydziału lub jego Zastępcy, projektów odpowiedzi na wpływające do Wydziału pisma niezwiązane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi,
- zapewnienie sprawnej obsługi obywateli zgłaszających się do WPA KWP w Łodzi,
- prowadzenie archiwizacji wytworzonych i otrzymanych do realizacji dokumentów,
- prowadzenie archiwizacji akt postępowań administracyjnych i innej dokumentacji,
- prowadzenie rejestru i zbiorów przepisów ogólnych i resortowych wpływających do Wydziału,
- prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli znajdujących się na stanie Wydziału,
- wprowadzanie do systemu SWOP informacji dotyczących obecności w pracy, zwolnień lekarskich oraz urlopów wypoczynkowych pracowników Wydziału,
- prowadzenie zbioru rozkazów i komunikatów personalnych,
- udzielanie informacji na wnioski nadesłane do Wydziału.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: średnie,
- doświadczenie zawodowe:  2 lata pracy
- umiejętności: organizacja pracy własnej, komunikowania się, obsługi komputera, szybkiego działania

 

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: wyższe
- umiejętności: znajomość programu komputerowego Word

Warunki pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- praca wykonywana w warunkach biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
- kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie

Dodatkowe dokumenty i oświadczenie:
- kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe.

Termin składania dokumentów: 02 września 2021 roku

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku starszego technika w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi"

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, że:

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – tel. 47 841 20 62, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniony.
W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do procedury naboru na stanowiska niebędące w ksc, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złożenia oświadczenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Inne informacje:

- wynagrodzenie:  2800,- zł brutto + wysługa lat ,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

Powrót na górę strony