Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-01-19

Data ostatniego przeglądu: 2024-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy będą dodawane w miarę możliwości, sukcesywnie do filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podinsp. Małgorzata Ratajczyk , koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 841 27 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich /https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. 1-go Maja w Pajęcznie. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną znajdującą się przy głównym wejściu.

Wejście do budynku wiedzie schodami, nie ma podjazdu dla wózków. W holu po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się Stanowisko Kierowania, gdzie całodobowo prowadzona jest obsługa interesantów przez oficera dyżurnego KPP w Pajęcznie. Obsługujący interesantów powiadamia telefonicznie funkcjonariusza lub pracownika Policji o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji. Przejście z pomieszczenia poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, z czytnikiem dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. W budynku znajdują się schody prowadzące na wszystkie kondygnacje. Korytarze o szerokości powyżej 120 cm. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji, nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie internetowej KPP w Pajęcznie:

http://bip.pajeczno.kpp.policja.gov.pl/272/informacje-dla-osob-glu/21879,Informacje-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html , gdzie zawarte są informacje dotyczące sposobów kontaktu z KPP w Pajęcznie dla osób głuchoniemych i słabosłyszących.

W zgłoszeniu należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres; sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, termin spotkania, zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych; podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby głuchonieme i niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Wieluniu:

telefon (za pośrednictwem osoby przybranej) – 112 lub 47 845 72-11 - Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie

poczta elektroniczna : dyzurny@pajeczno.ld.policja.gov.pl - Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie

w sytuacjach nagłych: wysyłając SMS na numer 723 694 578

poczta elektroniczna :

komendant@pajeczno.ld.policja.gov.pl

dyzurny@pajeczno.ld.policja.gov.pl

Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie wyposażone jest również w urządzenie elektroniczne tj. wideotelefon, którego numer dostępny jest na stronie https://euslugi.policja.pl/. Umożliwia on kontakt wideo przy udziale tłumacza języka migowego (PJM). Usługa ta świadczona jest w dni robocze w godz. 8.00 – 20.00.

Pliki do pobrania

  • 107.31 KB
Powrót na górę strony