Zakres działania

INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PAJĘCZNIE I KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PAJĘCZNIE

Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie jest jednym z organów administracji rządowej na obszarze województwa łódzkiego, odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie, w zakresach ustalonych przepisami, podlega nadzorowi Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz zwierzchnictwu Starosty.

Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, po zasięgnięciu opinii Starosty.

Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie

Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie powiatu i koordynuje funkcjonowanie podległych mu komisariatów i posterunków Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym terytorialnie Staroście, Burmistrzowi,Wójtom, a także radom powiatu i radom gmin. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie między innymi:

  • Wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz karno-administracyjne w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.
  • Wykonuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacją zwłok.
  • Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych.
  • Wykonuje doprowadzenia osób do zakładów karnych, sądów, prokuratury, jednostek Policji.
  • Realizuje i organizuje programy i akcje prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  • Prowadzi działania w zakresie prewencji kryminalnej w celu zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz patologii społecznych.
  • Współpracuje z innymi jednostkami Policji, prokuraturą, sądami, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innym podmiotami pozapolicyjnymi.

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie

W Komendzie Powiatowej Policji w Pajęcznie prowadzona jest strona internetowa pajęczańskiej Policji, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie znajduje się na ulicy 1 Maja 52 w Pajęcznie

W Komendzie Powiatowej Policji w Pajęcznie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej komendy, komisariatu lub posterunku Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film powiatowy_2.mp4

Pobierz plik powiatowy_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Pliki do pobrania

  • 57.71 KB
Powrót na górę strony