Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG

Instytucje państwowe, w tym także policja muszą dbać o swój wizerunek, aby być pozytywnie postrzeganym w swoim działaniu.
W celu wyeliminowania błędów oraz poprawienia skuteczności działania policji konieczne jest poparcie i zaufanie społeczne, w tym poparcie lokalnej społeczności.
W demokratycznym państwie, jakim jest Rzeczpospolita Polska instytucje sektora publicznego takie jak Policja starają się pokazać społeczeństwu, jako instytucje społecznego zaufania. Jednym z instrumentów w realizacji tego celu jest dostęp wszystkich obywateli do instytucji skarg i wniosków, które stanowią jedną z form kontroli społecznej. Informacje zawarte w nich są wykorzystywane do eliminowania negatywnych zjawisk oraz do poprawy jakości pracy policjantów.

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW


Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie, działający w jego imieniu Zastępca lub inny wyznaczony policjant, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 15:00 - 17:00

PROCEDURA SKARGOWA


     Aktami prawnymi regulującymi przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków są:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 30, poz. 168 z późniejszymi zmianami)


 

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz.46).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą  telefaksu na numer telefonu 034 311-41-05, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.      
     Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.      
     O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony. Na nie załatwienie sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek
policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl 
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Powrót na górę strony