Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG

Instytucje państwowe, w tym także policja muszą dbać o swój wizerunek, aby być pozytywnie postrzeganym w swoim działaniu.
W celu wyeliminowania błędów oraz poprawienia skuteczności działania policji konieczne jest poparcie i zaufanie społeczne, w tym poparcie lokalnej społeczności.
W demokratycznym państwie, jakim jest Rzeczpospolita Polska instytucje sektora publicznego takie jak Policja starają się pokazać społeczeństwu, jako instytucje społecznego zaufania. Jednym z instrumentów w realizacji tego celu jest dostęp wszystkich obywateli do instytucji skarg i wniosków, które stanowią jedną z form kontroli społecznej. Informacje zawarte w nich są wykorzystywane do eliminowania negatywnych zjawisk oraz do poprawy jakości pracy policjantów.


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW.


Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie, działający w jego imieniu Zastępca lub inny wyznaczony policjant, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 15:00 - 17:00.

PROCEDURA SKARGOWA.

Aktami prawnymi regulującymi przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków są:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 30, poz. 168 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz.46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu na numer telefonu 034 311-41-05, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony. Na nie załatwienie sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek
policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Powrót na górę strony