Twój dzielnicowy

TWÓJ  DZIELNICOWY
Zadania realizowane przez dzielnicowych:
•         Gromadzenie informacji dotyczące swojego rejonu służbowego, w szczególności w zakresie stosunków społeczno – ekonomicznych, struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;
•         Zdobywanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
•         Utrzymywanie kontaktów z osobami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
•         Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie przestępczości, gromadzenie się osób dorosłych i nieletnich zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, obiektów narażonych na działalność przestępczą i innych miejsc ważnych ze względu na infrastrukturę lub uczęszczanych przez osoby podejrzewane o dokonywanie przestępstw i wykroczeń;
•         Zgłaszanie kierownikowi rewiru wniosków i propozycji dotyczących liczby oraz rozmieszczenia służb patrolowych i czasu pełnienia służby, wskazywanie propozycji konkretnych przedsięwzięć (może być w formie karty zadania doraźnego).
•         Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności: inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, współdziałając z innymi policjantami, inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii, uczestniczenie w procesie tworzenia i realizacji programów prewencyjnych;
•         Przyjmowanie obywateli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa publicznego;
•         Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu;
•         Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia i zatrzymywanie ich sprawców w uzasadnionych przypadkach;
•         Ujawnianie i reagowanie na wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie;
•         Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych, realizacja doprowadzeń do zakładów karnych lub aresztów śledczych osób na podstawie zarządzenia sądu;
•         Realizacja zadań w formie służby obchodowej;
•         Wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej, realizowanie pisemnych poleceń sądów i prokuratur;
•         Uzyskiwanie informacji od osobowych źródeł informacji i dokumentowanie ich w postaci meldunków informacyjnych.
Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby
 
                                             WYKAZ DZIELNICOWYCH KPP PAJĘCZNO

Dzielnicowy Miasta  Pajęczno  -p.o. sierż. sztab. Piotr Charciarek

rejon służbowy: miasto Pajęczno

email: dzielnicowy.pajeczno2@pajeczno.ld.policja.gov.pl

tel. 47 84 57217

 tel. 789-145-229  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr „I” na jako główne zagrożenie należy wskazać spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz wprowadzanie pojazdów w poślizg tzw.,, drift” w miejscowości Pajęczno w rejonie ulicy Targowej (teren targowiska miejskiego, parking przy targowisku) . W rozmowach przeprowadzanych ze społeczeństwem podczas obchodu rejonu miasta Pajeczno oraz podczas kontaktów z Urzędem Gminy w Pajecznie otrzymywałem sygnały o tym, że w wymienionym miejscu grupują się osoby, które spożywają alkohol w miejscu niedozwolonym, zaśmiecają, oraz dochodzi do ,,driftów” pojazdami po utwardzonym terenie targowiska .

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest zmniejszenie tego zjawiska i dążenie do eliminacji tego zagrożenia. Ocena jego realizacji będzie miała charakter jakościowy i będzie polegała na zwiększeniu kontroli tego terenu, przeprowadzaniu rozmów z osobami przebywającymi w rejonie targowiska, ,karaniu za popełnianie wykroczeń, kontroli KMZB oraz sprawdzaniu rejestru interwencji SWD.

3. Proponowane działania

Częste kontrole w rejonie terenu targowiska w miejscowości Pajęczno ul. targowa (w ramach obchodu). Przeprowadzanie rozmów ze sprzedającymi którzy sklepy mają w pobliżu targowiska celem uzyskiwania informacji o występującym zagrożeniu. Rozmowy z mieszkańcami na temat obecnej sytuacji w miejscu zagrożonym. Kontrola KMZB i rejestru interwencji SWD

4.Podmioty współpracujące:

Zlecanie zadań dla ZPI, RD KPP w Pajęcznie

 

5.Okres: II półrocze 2021 roku.

 

 


Dzielnicowy Gminy Pajęczno i Gminy Kiełczygłów - asp. Rafał Okoń

dzielnicowy.pajeczno3@pajeczno.ld.policja.gov.p

tel. 47 84 57217

tel. 789-145-346  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym gminy Pajęczno oraz gm. Kiełczygłów jako główne zagrożenie należy wskazać popełnianie wykroczeń w ruchu drogowym na drodze powiatowej w miejscowości Dylów Szlachecki , szczególnie przekraczanie prędkości przez samochody ciężarowe oraz nieustępowanie pieszym pierwszeństwa na przejściach dla pieszych. W rozmowach przeprowadzanych z Sołtysem miejscowości Dylów Szlachecki oraz w związku z nanoszonymi na KMZB zagrożeniach uzyskano informację, że w ostatnich miesiącach nasilił się w tym miejscu problem, mieszkańcy boją się o swoje bezpieczeństwo, załadowane samochody ciężarowe przekraczają na tym odcinku notorycznie prędkość, trąbią na pieszych którzy sygnalizują zamiar przejścia przez przejścia dla pieszych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest dążenie do eliminacji tego zagrożenia. Ocena jego realizacji będzie miała charakter jakościowy i będzie polegała na zwiększeniu liczby kontroli na tym odcinku drogi, pomiarach prędkości poruszających się tam pojazdów, karaniu za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym.

3. Proponowane działania

Częste kontrole na odcinku drogi Pajęczno-Dylów Szlachecki-Tuszyn (w ramach obchodu)

Przeprowadzanie rozmów z Sołtysem oraz z mieszkańcami Dylowa Szlacheckiego celem uzyskiwania informacji o występującym zagrożeniu i pojazdach popełniających wykroczenia.

Karanie osób popełniających wykroczenia w miejscu zagrożonym

Kontrola KMZB

4.Podmioty współpracujące.

Zlecanie zadań dla RD i ZPI KPP w Pajęcznie

5.Okres: II półrocze 2021 roku.

 


Dzielnicowy Gminy Nowa Brzeźnica -  asp.sztab. Marek Marona

dzielnicowy przyjmuję w Punkcie Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Strzelcach Wielkich ul. Częstochowska 14

w każdy piątek w godzinach 9:00-11:00

tel. 47 84 57217

dzielnicowy.pajeczno4@pajeczno.ld.policja.gov.p

tel. 789145186  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.  

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Nabrzeże rzeki Warta na odcinku pomiędzy miejscowościami Orczuchy , Gojsc Kuźnica ,Ważne Młyny , gdzie mimo zakazu ukształtowane są przez ludzi tzw dzikie kąpieliska , miejsca palenia ognisk, miejsca namiotowe oraz miejsca różnych form integracji w tym nielegalne wyścigi Qadów. Niepożądanym skutkiem działań ludzkich na wymienionym obszarze mogą być utonięcia , pożary , zaśmiecanie a także zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawienie oznakowania miejsc newralgicznych w celu wykluczenia negatywnych skutków do jakich mogłoby dojść podczas wypoczynku nad rzeką

3. Proponowane działania:

Skierowanie we wskazane miejsce patroli Zespołu Interwencyjnego ( sporządzenie Karty Zadania Doraźnego )

Kontrole nabrzeża rzeki Warta przez dzielnicowego

Rozmowy z mieszkańcami oraz osobami nieprzestrzegajacymi obowiązujących zakazów

 

4.Podmioty współpracujące:

Dzielnicowy gm. Nowa Brzeźnica , Funkcjonariusze Zespołu Interwencyjnego oraz RD KPP w Pajęcznie, Sołtysi , miejscowi leśniczy, Gmina Nowa Brzeźnica

 

 

5.Okres: II półrocze 2021 roku.

 

 


 

Dzielnicowy Gminy Sulmierzyce i Gminy Rząśnia -  asp. szt. Dariusz Święcki

dzielnicowy przyjmuję w Punkcie Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1

w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00

oraz

w Punkcie Przyjęć Interesantów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni ul. 1-go Maja 16A

w każdy poniedziałek w godzinach 17:30-19:30

tel. 47 84 572 17

tel. 516-434-106  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.  

e-mail: dzielnicowy.pajeczno5@pajeczno.ld.policja.gov.pl

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr IV dla miejscowości Sulmierzyce jako problem pojawiającym się w ostatnim okresie czasu należy wskazać występujące przypadki gromadzenia się młodych osób na parkingu w rejonie boiska sportowego w przy ul. Strażackiej w Sulmierzycach. Osoby spotykają się na parkingu, przebywają w pobliżu lub w pojazdach, którymi przyjeżdżają, słuchają głośno muzyki. Na terenie parkingu kierujący pojazdami w sposób celowy wprowadzają pojazdy w niebezpieczne manewry. Słychać krzyki i głośny pisk opon. Po przeciwnej stronie parkingu znajduje się cmentarz i tego rodzaju zachowanie jest uciążliwe dla osób odwiedzających groby.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest zmniejszenie bądź wyeliminowanie zjawiska .poprzez dokonywanie kontroli miejsca, rozmowy z mieszkańcami miejscowości Sulmierzyce realizacji będzie polegała na analizie i porównaniu liczby zgłoszeń na podległym rejonie służbowym za okres od 01.07.2020 roku do 31.12.2020 roku do porównywalnego do pierwszej połowy 2021roku

3. Proponowane działania.

Spotkania dzielnicowego z mieszkańcami

 Kontrole wskazanego miejsca ( na bieżąco )

 Zadania dla ZPI , RD

4.Podmioty współpracujące.

Urząd Gminy w Sulmierzyce

Opiekun siłowni przylegającej do parkingu

Mieszkańcy miejscowości Sulmierzyce

5.Okres: II półrocze 2021 roku.


Dzielnicowy Gminy Strzelce Wielkie - st. sierż. Barbara Łuszczyk

tel. 47 84 57217

e-mail: dzielnicowy.pajeczno1@pajeczno.ld.policja.gov.p

tel. 516-434-132  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby. 

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr IV dla miejscowości Strzelce Wielkie jako głównym problem pojawiającym się w ostatnim okresie czasu należy wskazać popełnianie wykroczeń poprzez spożywanie alkoholu, zaśmiecanie i grupowanie się młodzieży zagrożonej demoralizacją w rejonie Szkoły Podstawowej oraz skwer (altana) przy ulicy Zielonej w Strzelcach Wielkich.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest zmniejszenie bądź wyeliminowanie zjawiska poprzez dokonywanie kontroli miejsca, rozmowy z młodzieżą, nauczycielami, sprzedawcami posiadającymi w swojej ofercie alkohol. Postawiony cel zostanie zrealizowany podczas gdy we wskazanym rejonie nie będą napotykane osoby spożywające alkohol bądź inne używki oraz gdy nie będzie zgłoszeń dotyczących tego zagadnienie w KMZB. Ponadto podstawowych celem jest także zminimalizowanie przypadków zaśmiecania poprzez zostawianie opakowań po jedzeniu, papierosach, alkoholu.

3. Proponowane działania.

Spotkania dzielnicowego z młodzieżą podczas zajęć szkolnych

Spotkania z kadrą nauczycielską Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich

Stała współpraca z placówkami handlowymi sprzedającymi alkohol w pobliżu miejsca

Współpraca z osobami obsługującymi monitoring w pobliskich budynkach użyteczności publicznej

Współpraca z Urzędem Gminy w Strzelcach Wielkich.

Objęcie monitoringiem rejonu skweru (altany).

4.Podmioty współpracujące.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich
Lokalni przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Współpraca z Urzędem Gminy w Strzelcach Wielkich

5.Okres: II półrocze 2021 roku.

 
                                                 DZIELNICOWI – KOMISARIAT DZIAŁOSZYN


Dzielnicowy Miasta  Działoszyn -  asp. Krzysztof Konieczko

 tel. 47 84 574 13

 tel. 789-145-420  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

e-mail: dzielnicowy.dzialoszyn1@pajeczno.ld.policja.gov.pl

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Rejon służbowy nr VI ( miasto Działoszyn ) zagrożony jest wykroczeniami polegającymi na spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz zakłóceniami ładu i porządku które mają miejsce w rejonie sklepu spożywczo - monopolowego „Baba Jaga” znajdującego się przy ulicy Usługowej 2 w Działoszynie

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem do osiągnięcia jest zminimalizowanie / wyeliminowanie wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz zmniejszenie / wyeliminowanie wykroczeń polegających na zkłócaniu ładu i porządku w rejonie sklepu spożywczo – monopolowgo „Baba Jaga” za okres pierwszego półrocza 2021 roku porównując go do analogicznego okresu roku 2020.

3. Proponowane działania.

- Częste kontrole rejonu sklepu Baba Jaga – reakcja na ujawnione wykroczenia

- Prowadzenie systematycznych rozmów z właścicielem / sprzedwacami w/w placówki

- Rozmowy z mieszkańcami Działoszyna na temat powyższego zagrożenia - informowanie ich o tym, że o swoich spostrzeżeniach tj. stwierdzonych nieprawidłowościach ( w rejonie sklepu Baba Jaga i innych ) mogą informować policję / dzienicowego: osobiście, telefonicznie lub za pomocą internetu - Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - ( na bieżąco )

4.Podmioty współpracujące.

- Urząd Miasta i Gminy Działoszyn – rozmowy z Burmistrzem oraz radnymi UMiG na temat objęcia monitoringiem zagrożonego terenu – rejonu sklepu Baba Jaga, doświetlenia miejsc w których mogą grupować się osoby i gdzie może dochodzić do spożywania alkoholu ( min. przejście pomiędzy budynkiem sklepu Baba Jaga, a budynkiem sklepu wielobranżowego „SIGMA' należcego do p. Tadeusza Kaczmarek ), dążyć do odgrodzenia w/o przejścia

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przedstawić problem zagrożonego miejsca w celu omówienia możliwości dokonywania przez członków GKRPA kontroli tej placówki

- Zespół ds. Nieletnich i Patologii KPP Pajęczno – rozmowy z nieletnimi / uświadamianie ich o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu

5.Okres: II półrocze 2021 roku.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dzielnicowy Gminy Siemkowice -  sierż. sztab. Mariusz Tkaczyński

tel. 47 84 574 13

tel. 789-145-381  zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

e-mail: dzielnicowy.dzialoszyn2@pajeczno.ld.policja.gov.pl

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr VI obejmującym gm. Siemkowice – na podstawie rozmów z mieszkańcami miejscowości Lipnik, zdiagnozowano problem występujący w tej miejscowości, polegający na grupowaniu się młodzieży oraz osób dorosłych w altance usytuowanej za budynkiem sklepu spożywczego w m. Lipnik w rejonie budynku remizy OSP Lipnik. Z uzyskanych informacji wynika, że w altance ma przebywać głównie młodzież, ale także osoby dorosłe, może tam dochodzić do zaśmiecania, spożywania alkoholu. W rozmowach ze społecznością lokalną uzyskano informację, że problem ten występuje dość regularnie, stąd też decyzja o objęciu powyższej kwestii Planem Działania

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem do osiągnięcia jest zminimalizowanie / wyeliminowanie wykroczeń polegających na spożywaniu w tym miejscu alkoholu, zaśmiecaniu. Ocena będzie polegała na porównaniu liczby zgłoszeń, weryfikacja zgłoszeń KMZB, ujawnionych przypadków dotyczących wymienionego problemu, na podległym rejonie w okresie drugiego półrocza 2020r.

3. Proponowane działania.

Kontrola wskazanego miejsca poprzez dokonywanie obserwacji, rozmów z przebywającymi tam osobami.

Prowadzenie rozmów z właścicielem oraz personelem sklepu spożywczego, gdzie najczęściej osoby przebywające w zagrożonym rejonie mogą nabyć wyroby alkoholowe. ( na bieżąco)

Rozmowy z mieszkańcami m. Lipnik na temat powyższego zagrożenia - ( na bieżąco).

Współpraca z radnymi Rady Gminy Siemkowice z powyższego rejonu , sołtysem wsi Lipnik - ( na bieżąco )

4.Podmioty współpracujące:

Urząd Gminy Siemkowice, Radni Rady Gminy Siemkowice, sołtys wsi Lipnik, lokalna społeczność, weryfikacja zgłoszeń z KMZB, OSP Lipnik

5.Okres: II półrocze 2021 roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnicowy Gminy  Działoszyn - st. sierż.Tomasz Bator

tel. 47 8457413

e-mail: dzielnicowy.dzialoszyn3@dzialoszyn.ld.policja.gov.p

tel. 798030827 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr II obejmującym gm. Działoszyn – na podstawie rozmów z mieszkańcami miejscowości Lipnik, zdiagnozowano problem występujący w tej miejscowości, polegający na grupowaniu się młodzieży oraz osób dorosłych w altance usytuowanej za budynkiem sklepu spożywczego w m. Lipnik w rejonie budynku remizy OSP Lipnik. Z uzyskanych informacji wynika, że w altance ma przebywać głównie młodzież, ale także osoby dorosłe, może tam dochodzić do zaśmiecania, spożywania alkoholu. W rozmowach ze społecznością lokalną uzyskano informację, że problem ten występuje dość regularnie, stąd też decyzja o objęciu powyższej kwestii Planem Działania.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem do osiągnięcia jest zminimalizowanie / wyeliminowanie wykroczeń polegających na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów ciężarowych w wyżej wskazanych miejscach. Ocena będzie polegała na porównaniu liczby zgłoszeń, weryfikacja zgłoszeń KMZB, ujawnionych przypadków dotyczących wymienionego problemu, na podległym rejonie w okresie drugiego półrocza 2020r.

3. Proponowane działania.

Kontrola miejsc gdzie najczęściej dochodzi do wykroczeń polegających na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów ciężarowych.

Prowadzenie systematycznych rozmów z właścicielami firm transportowych oraz kierowcami samochodów ciężarowych - ( na bieżąco).

Rozmowy z mieszkańcami m. Niżankowice na temat powyższego zagrożenia - ( na bieżąco).

Współpraca z radnymi Rady MiG Działoszyn z powyższego rejonu , sołtysem wsi Niżankowice - ( na bieżąco )

4.Podmioty współpracujące:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn, Radni Rady Miasta i gm. Działoszyn, Burmistrz MiG Działoszyn, sołtys wsi Niżankowice, lokalna społeczność, weryfikacja zgłoszeń z KMZB, Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie

5.Okres: II półrocze 2021 roku.

 

 

Powrót na górę strony