Twój dzielnicowy

TWÓJ  DZIELNICOWY
Zadania realizowane przez dzielnicowych:

Gromadzenie informacji dotyczące swojego rejonu służbowego, w szczególności w zakresie stosunków społeczno – ekonomicznych, struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych

Zdobywanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego;

Utrzymywanie kontaktów z osobami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń;

Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie przestępczości, gromadzenie się osób dorosłych i nieletnich zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, obiektów narażonych na działalność przestępczą i innych miejsc ważnych ze względu na infrastrukturę lub uczęszczanych przez osoby podejrzewane o dokonywanie przestępstw i wykroczeń;

Zgłaszanie kierownikowi rewiru wniosków i propozycji dotyczących liczby oraz rozmieszczenia służb patrolowych i czasu pełnienia służby, wskazywanie propozycji konkretnych przedsięwzięć (może być w formie karty zadania doraźnego).

Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności: inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, współdziałając z innymi policjantami, inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii, uczestniczenie w procesie tworzenia i realizacji programów prewencyjnych;

Przyjmowanie obywateli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa publicznego;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu;

Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia i zatrzymywanie ich sprawców w uzasadnionych przypadkach;

Ujawnianie i reagowanie na wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie;

Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych, realizacja doprowadzeń do zakładów karnych lub aresztów śledczych osób na podstawie zarządzenia sądu;

Realizacja zadań w formie służby obchodowej;

Wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej, realizowanie pisemnych poleceń sądów i prokuratur;

Uzyskiwanie informacji od osobowych źródeł informacji i dokumentowanie ich w postaci meldunków informacyjnych.

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby.


WYKAZ DZIELNICOWYCH KPP PAJĘCZNO

Dzielnicowy Miasta Pajęczno (Rejon Służbowy nr 1) - mł. asp. Piotr Charciarek

rejon służbowy: miasto Pajęczno

email: dzielnicowy.pajeczno1@pajeczno.ld.policja.gov.pl

tel. 47 84 57217

tel. 789-145-229 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr 1 miasta Pajęczna jako główne zagrożenie należy wskazać popełnianie wykroczeń w ruchu drogowym na ulicy Rekreacyjnej, poprzez niestosowanie się przez samochody ciężarowe do znaku B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o określonej masie całkowitej 5t.). Z analiz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz w rozmowach przeprowadzanych z mieszkańcami Pajęczna uzyskano informację, że pojazdy ciężarowe korzystają z w/w drogi podczas dojazdu do znajdującego się na osiedlu marketu DINO, Przetwórni Warzyw i Owoców FRUBEX oraz Tartaku Łukpol.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest dążenie do eliminacji tego zagrożenia. Ocena jego realizacji będzie miała charakter jakościowy i będzie polegała na zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym obrębie ulicy Rekreacyjnej.

3. Proponowane działania

 •  Kontrole policjantów RD oraz dzielnicowego w rejonie ul. Parkowej
 •  Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami zamieszkałymi w rejonie zagrożonym celem uzyskiwania informacji o występującym zagrożeniu i pojazdach popełniających wykroczenia..
 • Karanie osób popełniających wykroczenia w miejscu zagrożonym
 • Kontrola KMZB
 • Zlecenie zadań dla RD i ZPI KPP w Pajęcznie

 

4.Podmioty współpracujące:

 • Właściciele podmiotów gospodarczych znajdujących się w rejonie zagrożonym, tj:  Market DINO, Przetwórnia Warzyw i Owoców FRUBEX, Tartak Łukpol - przeprowadzanie rozmów z właścicielami podmiotów gospodarczych celem wyeliminowania zjawiska niestosowania się do znaku B-18 przez pojazdy ciężarowe udające się do w/w podmiotów gospodarczych.

5.Okres: Od 01.01. 2024 r. do 30.06.2024 r.


Dzielnicowy Gminy Pajęczno i Gminy Kiełczygłów (Rejon Służbowy nr 2) - st,asp. Rafał Okoń

dzielnicowy.pajeczno2@pajeczno.ld.policja.gov.p

tel. 47 84 57217

tel. 789-145-346 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym gminy Pajęczno oraz gm. Kiełczygłów jako główne zagrożenie należy wskazać popełnianie wykroczeń w ruchu drogowym w miejscowości Kiełczygłów w rejonie skrzyżowania ulicy Piotrkowskiej / Zielonej polegającym na parkowaniu w rejonie tego skrzyżowania w sposób utrudniający ruch i powodujący obniżenie bezpieczeństwa zarówno ruchu kołowego jak i pieszego. Przy wskazanym skrzyżowaniu znajduje się jedyny bank i bankomat w Kiełczygłowie, 2 sklepy spożywcze, sklep przemysłowy i wjazd do firmy Wirex przez co występuje tam wzmożony ruch kołowy i pieszy. W rozmowach przeprowadzanych z mieszkańcami uzyskano informację, że problem z parkowaniem w okolicach tego skrzyżowania jest uciążliwy, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i stanowi realny problem dla mieszkańców Kiełczygłowa.


2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest dążenie do eliminacji tego zagrożenia. Ocena jego realizacji będzie miała charakter jakościowy i będzie polegała na zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Kiełczygłowa

3. Proponowane działania.

 • Kontrole dzielnicowego w obrębie skrzyżowania ul. Piotrkowskiej/Zielonej w Kiełczyłowie
 • Przeprowadzanie rozmów z Sołtysem oraz z mieszkańcami Kiełczygłowa celem uzyskiwania bieżących informacji o występującym zagrożeniu i pojazdach popełniających wykroczeni
 • Egzekwowanie wykroczeń popełnianych w miejscu zagrożonym
 • Kontrola KMZB
 • Zlecenie zadań dla ZPI KPP w Pajęczn

4. Podmioty współpracujące.

 • Właściciele podmiotów gospodarczych znajdujących się w miejscu zagrożonym , przeprowadzanie rozmów z właścicielami podmiotów gospodarczych celem wyeliminowania zjawiska nieprawidłowego parkowania w rejonie skrzyżowania ul. Piotrkowskiej/Zielonej przez pracowników i osoby współpracujące z podmiotami

5.Okres: Od 01.01. 2024 r. do 30.06.2024 r.

Dzielnicowy Gminy Nowa Brzeźnica (Rejon Służbowy nr 3) - asp.sztab. Marek Marona

 

dzielnicowy przyjmuję w Punkcie Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Nowej Brzeźnicy

 

w każdy piątek w godzinach 9:00-11:00

tel. 47 84 57217

dzielnicowy.pajeczno3@pajeczno.ld.policja.gov.p

tel. 789145186 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr IV w miejscowości Dworszowice Kościelne przy ulicy Strażackiej 1, przy skrzyżowaniu z droga krajową DK-42 , znajduje się sklep spożywczy Lewiatan, w pobliżu którego gromadzą się osoby nie przestrzegające ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a także dopuszczające się popełnienia szeregu innych wykroczeń tj. zaśmiecania , używania słów nieprzyzwoitych, wybryków nieobyczajnych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest zminimalizowanie procederu grupowania się osób w rejonie sklepu a co za tym idzie wykluczenie popełniania czynów zabronionych z katalogu kodeksu wykroczeń. Jako narzędzie wykorzystam KMZB, elektroniczny rejestr interwencji.

3. Proponowane działania:

 • Skierowanie w rejon sklepu Lewiatan patroli ZPI
 • Kontrole rejonu sklepu przez dzielnicowego
 • Rozmowy z pracownikami sklepu
 • Rozmowy z mieszkańcami ulicy Strazackiej w Dworszowicach Kościelnych
 • Kontrole z przewodnicząca GKRPA

4.Podmioty współpracujące:

Dzielnicowy gm. Nowa Brzeźnica

Funkcjonariusze ZPI KPP w Pajęcznie

GKRPA w Urzędzie Gminy Nowa Brzeźnica

Sołtys, lokalna społeczność


5.Okres :Od 01.01. 2024 r. do 30.06.2024 r.


Dzielnicowy Gminy Sulmierzyce i Gminy Rząśnia (Rejon Służbowy nr 5) - asp. sztab. Dariusz Święcki

dzielnicowy przyjmuję w Punkcie Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1

w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00

oraz

w Punkcie Przyjęć Interesantów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni ul. 1-go Maja 16A

w każdy poniedziałek w godzinach 17:30-19:30

tel. 47 84 572 17

tel. 516-434-106 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

email: dzielnicowy.pajeczno5@pajeczno.ld.policja.gov.pl

PLANY PRIORYTETOWE.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr V dla miejscowości Sulmierzyce jako   problem pojawiającym się w ostatnim okresie czasu  należy wskazać występujące przypadki spożywania alkoholu w parku. Do miejscowego dzielnicowego wpływały telefoniczne informacje o występującym zagrożeniu oraz zgłoszenia za pośrednictwem KMZB.W rejonie parku znajdują się placówki handlowe w których sprzedawany jest alkohol.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest zmniejszenie bądź wyeliminowanie zjawiska .poprzez dokonywanie kontroli miejsca, rozmowy z mieszkańcami miejscowości Rząśnia zamieszkującymi w pobliżu wskazanego miejsca. Ocena jego realizacji będzie polegała na analizie i porównaniu liczby zgłoszeń  na podległym rejonie służbowym za okres od 01.06.2023  roku do 31.12.2023 roku do porównywalnego do pierwszej  połowy  2024 roku

3. Proponowane działania.

 • Spotkania dzielnicowego z mieszkańcami
 • Kontrole wskazanego miejsca ( na bieżąco )

4.Urząd Gminy w Sulmierzycach

 • Urząd Gminy Sulmierzye
 • Mieszkańcy miejscowości Rząśnia
 • Pracownicy placówek handlowych

5.Okres:Od 01.01. 2024 r. do 30.06.2024 r.

Dzielnicowy Gminy Strzelce Wielkie (Rejon Służbowy nr 4) - st.asp. Tomasz Retke

tel. 47 84 57217

e-mail: dzielnicowy.pajeczno4@pajeczno.ld.policja.gov.p

tel. 516-434-132 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr IV dla miejscowości Strzelce Wielkie jako  głównym  problem pojawiającym się w ostatnim okresie czasu należy wskazać nieprawidłową infrastrukturę drogową w rejonie przejścia dla pieszych w miejscowości  Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 1c – droga wojewódzka nr 483. Nieprawidłowości powodują zmniejszenie bezpieczeństwa osób zwłaszcza przechodzących
 z wózkami dziecięcymi oraz niepełnosprawnych  korzystających z wózków dla niepełnosprawnych
 z uwagi na fakt, że w/w przejście znajduję się za łukiem drogi. Przejście dla pieszych usytuowane jest  w bliskim sąsiedztwie z Ośrodkiem Zdrowia oraz Szkołą Podstawową do których przemieszczają się starsi oraz najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podstawowym celem zakładanym do osiągnięcia jest wyeliminowanie nieprawidłowości infrastruktury drogowej, który zwiększy bezpieczeństwo osób korzystających z przejścia dla pieszych oraz gdy nie będzie zgłoszeń dotyczących tego zagadnienie w KMZB.

3. Proponowane działania.

 • Spotkania z mieszkańcami miejscowości Strzelce Wielkie.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Wojewódzki Zarząd Dróg w łodzi
 • Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich

 5.Okres:Od 01.01. 2024 r. do 30.06.2024 r.

 

DZIELNICOWI – KOMISARIAT DZIAŁOSZYN

 

Dzielnicowy Miasta Działoszyn (Rejon Służbowy nr 6) - asp. sztab. Krzysztof Konieczko

tel. 47 84 574 13

tel. 789-145-420 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

e-mail: dzielnicowy.dzialoszyn6@pajeczno.ld.policja.gov.pl

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Rejon służbowy nr VI - miasto Działoszyn, zagrożony jest wykroczeniami polegającymi na zakłócaniu ładu i porządku przez osoby grupujące się na parkingu samochodowym znajdującym się przy ulicy Piłsudskiego 23 ( rejon Starych Sukiennic ) gdzie znajdują się dwa lokale gastronomiczne: „Nazar Kebab” i „Kebab Boss”. O sytuacjach takich mogą świadczyć min. informacje przekazywane przez mieszkańców dzielnicowemu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem do osiągnięcia jest zminimalizowanie / wyeliminowanie wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i osób korzystających z opisanego wyżej rejonu. Ocena będzie polegała na porównaniu ilości ujawnionych tego typu wykroczeń w opisanym wyżej rejonie za okres pierwszego półrocza 2024 roku do analogicznego okresu roku2023.

3. Proponowane działania.

Rozmowy dzielnicowego z mieszkańcami Działoszyna na temat powyższego zagrożenia ( na bieżąco)

    Komisariatu Policji w Działosznie ( na bieżąco )
    Egzekwowanie wykroczeń popełnianych w miejscu zagrożonym

4.Podmioty współpracujące.

Właściciele i sprzedawcy sąsiadujących placówek handlowych – uzyskiwanie informacji dot. osób mogących zakłócać ład i porządek w tym rejonie

5.Okres: Od 01.01. 2024 r. do 30.06.2024 r.


Dzielnicowy Gminy Siemkowice (Rejon Służbowy nr 8) - asp. Mariusz Tkaczyński

tel. 47 84 574 13

tel. 789-145-381 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

e-mail: dzielnicowy.dzialoszyn8@pajeczno.ld.policja.gov.pl

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Rejon służbowy numer VI (miasto Działoszyn) zagrożony jest wykroczeniami polegającymi na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych tj.: w rejonie Placu Wolności (rejon fontanny, przystanków PKS) oraz znajdującego się w jego obrębie sklepu spożywczego GS - "Nasz Sklep"

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem do osiągnięcia jest zminimalizowanie / wyeliminowanie wykroczeń polegających na spożywania alkoholu w miejsch niedozwolonych tj.: w rejonie Placu Wolości (rejon fonntanny, przystanków PKS) oraz znajdującego się w jego obrębie sklepu spożywczego GS-"Nasz Sklep" porównując okres drugiego półrocza 2023 roku do analogicznego okresu roku 2022.

3. Proponowane działania.

Rozmowy z właścielem / sprzedawcami w/w placówki handlowej - (na bieżąco). Rozmowy z mieszkańcami Działoszyna na temat powyższego zagrożenia - (na bieżąco)

4.Podmioty współpracujące:

 • Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - (KMZB)

5.Okres:Od 01.01. 2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Dzielnicowy Gminy Działoszyn (Rejon Służbowy nr 7) - sierż. sztab.Tomasz Bator

 

tel. 47 8457413

e-mail: dzielnicowy.dzialoszyn7@dzialoszyn.ld.policja.gov.p

tel. 798030827 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

PLANY PRIORYTETOWE

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym nr VII obejmującym gm. Działoszyn – zdiagnozowano problem polegający na wałęsaniu się psów w miejscowości Raciszyn. W rozmowach ze społecznością lokalną otrzymałem sygnały, że w godzinach rannych oraz popołudniowych po w/w miejscowości wałęsają się psy, nad którymi nie jest sprawowana właściwa opieka. Stąd też decyzja o objęciu powyższej kwestii Planem Działania Priorytetowego na okres I półrocza 2024r.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem do osiągnięcia jest zminimalizowanie / wyeliminowanie  wykroczeń polegających na niesprawowaniu należytej opieki nad psami. Ocena będzie polegała na porównaniu liczby zgłoszeń, weryfikacji zgłoszeń KMZB,  ujawnionych przypadków  dotyczących wymienionego problemu,  na podległym rejonie  w okresie pierwszego półrocza 2024r.
(  należy wskazać podstawowy  do osiągnięcia cel wraz ze sposobem oceny jego realizacji. Ocena może mieć charakter zamknięty: zrealizowano/nie zrealizowano, jakościowy lub ilościowy np. spadek/wzrost określonej liczby, % )

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszcególnych etapów/zadań.

Częste kontrole rejonu miejscowości Raciszyn.  
Prowadzenie systematycznych rozmów z mieszkańcami m.  Raciszyn  na temat powyższego zagrożenia  - ( na bieżąco). Uświadamianie  konsekwencji popełnianych wykroczeń.
Współpraca z radnymi Rady MiG Działoszyn z powyższego rejonu, sołtysem wsi Raciszyn  - ( na bieżąco )


4.Podmioty współpracujące:

UMiG Działoszyn, Burmistrz UMiG Działoszyn, sołtys wsi Raciszyn, lokalna społeczność, weryfikacja zgłoszeń z KMZB. Zlecenie zadań polegających na częśtszych patrolach w/w miejsc zostanie przekazane do Ogniwa Prewencji KP w Działoszynie.

5.Okres:Od 01.01. 2024 r. do 30.06.2024 r.

O sposobie i efektach realizacji zadań wynikających z założonego planu mieszkańcy będą informowani na bieżąco podczas spotkań dzielnicowego z mieszkańcami oraz podczas obchodu rejonu służbowego.

Powrót na górę strony